Kształcenie

Działalność szkoleniowa

Filie Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP prowadzą działalność szkoleniową od wielu lat. Organizowane przez nie kursy mają długoletnią tradycję. Od 2001 r. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych uczestniczy w programie grantów edukacyjnych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizują je co roku cztery filie OUPiS: w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Katowicach. Kursy prowadzone w ramach grantów cieszą się dużym uznaniem uczestników i bardzo dobrą opinią, udzielających środków finansowych, władz oświatowych.

OUPiS Placówka

Ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawnych w strukturach ośrodka wyodrębniona została nowa agenda OUPiS Placówka, której zadaniem jest przygotowywanie, prowadzenie i ewaluacja kursów doskonalących dla nauczycieli. Agenda ta jest niepubliczną placówką doskonalącą działającą na terenie całego kraju, wpisaną do rejestru Kuratora Mazowieckiego – Nr 58/NPDN/2002. OUPiS-Placówka organizuje także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli i kadry kierowniczej. Korzystając z bogatego doświadczenia oraz licznych kontaktów zagranicznych, OUPiS-Placówka przygotowuje nowatorskie programy doskonalące we współpracy ze specjalistami niemieckimi, belgijskimi i duńskimi.

Organizuje ponadto wiele kursów doskonalących z zakresu:

 • prawa oświatowego
 • awansu zawodowego nauczyciela
 • wdrażania założeń reformy systemu oświaty
 • podstaw technologii informacyjnej dla nauczycieli
 • kształcenia w szkolnictwie specjalnym integracyjnym
 • nauczania zintegrowanego w klasach I-III
 • edukacji regionalnej i ekologicznej oraz tworzenia ścieżek międzyprzedmiotowych
 • dla wychowawców i kierowników obozów , kolonii i wycieczek szkolnych
 • profilaktyki i rehabilitacji osób narażonych na choroby narządu mowy.

Filie OUPiS prowadzą również działalność wydawniczą, na którą składają się komentarze prawne, poradniki, a także materiały stanowiące obudowę kursów i szkoleń. Oferta kursów prowadzonych przez filie OUPiS ZNP jest bardzo bogata i ma na ogół zasięg regionalny. Kursy realizowane są możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników. Informacje o ofercie znaleźć można w filiach Ośrodkach, których adresy znajdują się na naszych stronach internetowych www.placowka.znp.edu.pl.

OUPIS ZNP – Placówka, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

tel/fax: 022-318 92 44

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

 

Koncepcja pracy Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP
–Placówka wraz z filiami w okresie 2014-2015 roku

Kryteria determinujące funkcjonowanie i rozwój Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP –Placówka wraz z filiami:

 • analiza i wspieranie mocnych oraz eliminowanie słabych stron funkcjonowania OUPIS ZNP -Placówki;
 • wzmacniania działalności filii w środowiskach lokalnych;
 • Strategii Rozwoju Edukacji w Polsce na lata 2007 – 2020;
 • obowiązujących przepisach prawa oświatowego i administracyjnego.

MISJA

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP –Placówka (centrala wraz z filiami regionalnymi) istnieje po to, by podnosić poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się. Do najważniejszych zadań placówki jest organizacja kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w odpowiedzi na lokalne potrzeby środowiska.

WIZJA

OUPIS ZNP –Placówka (centrala wraz z filiami regionalnymi)  to niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli świadcząca wysokiej jakości usługi i aktywnie współpracująca z organizacjami
i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycielki i nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły jako instytucje oświatowe, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo- opiekuńczych i organizacyjnych.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

 1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących kursów kwalifikacyjnych.
 2. Podejmowanie działań związanych z pomocą nauczycielom zwalnianym lub zagrożonym    zwolnieniem poprzez organizowanie targów pracy, wprowadzania oferty szkoleniowej w zakresie uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
 3. Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole.
 4. Podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój szkół i placówek oświatowych.
 5. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
 6. Edukacja w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
 8. Prezentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i osiągnięć placówki.
 9. Zapewnienie sprawnego rozwoju placówki poprzez efektywne zarządzanie.
 10. Monitoring i pozyskiwanie funduszy EFS na projekty edukacyjne w okresie programowania 2014-2020 (PO POWER i PRO).

OBSZARY PRACY PLACÓWKI

Organizacja i działania wspierające funkcjonowanie i rozwój szkół i placówek oświatowych.

1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, kadry kierowniczej i w zakresie doskonalenia zawodowego. - systematyczna diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
Organizacja form wspierających rozwój nauczycieli, kadry kierowniczej oraz szkół i placówek jako instytucji oświatowych. - placówki wszechstronnie wspierają rozwój nauczycieli, kadrę kierowniczą oraz szkoły jako instytucje oświatowe;-upowszechnianie oferty szkoleniowej odbywa się wieloma kanałami;- tematyka oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikają z diagnozy potrzeb w tym zakresie;- analiza strony merytorycznej i organizacyjnej realizowanych przedsięwzięć;- w organizację przedsięwzięć włączane są zewnętrzne instytucje działające na rzecz edukacji;
4. Analizowanie działań placówki w celu zwiększenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. - analiza pracy placówki i wdrażanie zmian wynikających z formułowanych wniosków;- realizowane przez placówkę działania są monitorowane, modyfikowane i wzbogacane;
Monitoring i pozyskiwanie funduszy unijnych. - szkolenia pracowników merytorycznych placówek;- uczestnictwo w KM, KST i innych;

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi      w środowisku na rzecz edukacji. - systematyczna współpraca
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji w celu podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych;
2. Pozyskiwanie partnerów i ekspertów do realizacji zadań placówki. -współpraca z instytucjami i ekspertami działającymi na rzecz z edukacji.-współpraca z Liderami WDN w szkołach;
Działalność wydawnicza. - publikacja opracowań, broszur poruszających tematykę oświatową;

Rozwój organizacyjny placówki.

L.p. Zadania Kryteria sukcesu
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie kadry pedagogicznej placówki – doradców metodycznych. - doradcy metodyczni są kompetentni i profesjonalnie przygotowani do realizacji powierzonych zadań,- kadra pedagogiczna placówki systematycznie podejmuje działania, mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
2. Wzbogacanie bazy dydaktycznej. - środki dydaktyczne, przyczyniają się do jakościowego rozwoju realizowanych przedsięwzięć,- nowoczesna baza przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty proponowanej przez placówkę;
Modyfikowanie działań związanych z upowszechnianiem     i przekazywaniem informacji . - wszechstronny przepływ informacji zwiększa udział nauczycieli w proponowanych formach doradztwa i doskonalenia zawodowego;- nowoczesne technologie umożliwiają szerszy dostęp do oferty edukacyjnej placówki
Współpraca filii OUPIS ZNP –Placówka. - wymiana informacji  i wiedzy podczas cyklicznych spotkań dyrektorów filii.

 

 

 

 Oferta kursów i szkoleń

OUPIS ZG Placówka

 

 

 

 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

– KURS KWALIFIKACYJNY

 

KURS UPRAWNIA DO UBIEGANIA SIĘ O STANOWISKO DYREKTORA

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH! 

 

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

 

W programie kursu:

 

 • Prawo oświatowe
 • Teoria zarządzania i organizacji
 • Komunikacja społeczna
 • Kierowanie zespołem
 • Stosowanie prawa oświatowego i finansowego
 • Kierowanie procesem wspierania jakości pracy szkoły
 • Kierowanie rozwojem szkoły
 • Samokształcenie i planowanie własnego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela
 • Stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu
 • Organizacja pracy administracyjno-biurowej
 • Współpraca z otoczeniem szkoły

 

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich, trenerów
i edukatorów posiadających certyfikaty zagranicznych i krajowych instytucji oświatowych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli posiadających dyplom ukończenia formy doskonalenia z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą lub centralnego programu edukacyjnego oraz mających doświadczenie na stanowisku kierowniczym, pracowników nadzoru pedagogicznego.

 

Czas trwania kursu:               210 godzin (dwa semestry)

 

Cena kursu:                            2000 zł (łączny koszt 2 semestrów)

 

 

 

KURS PEDAGOGICZNY – KWALIFIKACYJNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI

 

 W programie kursu następujące bloki tematyczne:

 

 1. Społeczny sens edukacji

 

 • Historia wychowania
 • Polski system edukacji
 • Prawo oświatowe

 

2. Socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole

 

 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Psychologia funkcjonowania jednostki w sytuacjach szkolnych

 

3. Planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych

 

 • Reforma systemu oświaty a profilaktyka szkolna

 

 METODYKA NAUCZANIA

Środki dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących

 • i zawodowych, media edukacyjne
 • Planowanie zajęć- planowanie pracy dydaktycznej
 • Warsztat pracy nauczyciela. Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli
 • Cele kształcenia
 • Zasady nauczania – uczenia się
 • Metody nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

 

( tradycyjne, aktywne)

 

 • Metody nauczania z komputerem ( przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe)
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania. Ocena wspierająca rozwój ucznia
 • Formy zajęć i struktura jednostki lekcji. Ocenianie osiągnięć uczniów
 • Hospitacja zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących

METODYKA SZCZEGÓŁOWA

 • Przedmioty humanistyczne
 • Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Czas trwania kursu: 290 godzin – 2 SEMESTRY ( w tym 38 godzin wykładów, 122 godziny ćwiczeń, 122 godziny metodyki nauczania i 8 godzin warsztatów z zakresu pokonywania sytuacji stresowej w pracy nauczyciela)

Cena kursu:   2000 zł (łączny koszt 2 semestrów)

 6-LATKI W SZKOLE – METODY I FORMY PRACY

W programie szkolenia

 • Omówienie rozwoju psychoruchowego sześciolatka, z uwzględnieniem różnic pomiędzy 6- i 7-latkiem
 • Adaptacja sześciolatka w szkole – trudności, przyzwyczajenia przedszkolne etc.
 • Edukacja dzieci sześcioletnich a podstawa programowa
 • Udana adaptacja dzieci sześcioletnich
 • Metody i formy pracy (zabawy, gry tematyczne, projekty)
 • Najczęstsze problemy wychowawcze dzieci pojawiające się na wczesnym etapie edukacyjnym.

Czas trwania szkolenia:6 godzin

Cena szkolenia:               100 zł

Cena szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 ROLE W ZESPOLE – DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

W programie szkolenia

 • Mechanizmy działania grupy. Poznanie zasad obowiązujących na poszczególnych etapach tworzenia się grup
 • Role indywidualne w grupie (charakterystyka, potencjał pozytywny
  i negatywny)
 • Opracowanie sposobów pracy z dzieckiem w kontekście roli grupowej
 • Czynniki wpływające na wybór roli grupowej
 • Style kierowania konfliktami

Czas trwania szkolenia:6 godzin

Cena szkolenia:               100 zł

Cena szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 PAPIEROWE WYCINANKI

W programie szkolenia

Poznanie technik plastycznych wykorzystujących papier:

 • quilling
 • scrabooking
 • kartki przestrzenne i okolicznościowe
 • origami
 • kolaż
 • papierowe dekoracje, kwiaty

Czas trwania szkolenia:             6 godzin

Cena szkolenia:                          130 zł (w cenie materiały na szkolenie)

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

W programie szkolenia

 • Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w różnych formach
 • Kształtowanie polityki ochrony danych osobowych w szkole
 • Dokumentacja szkolna a ochrona danych osobowych
 • Organy ochrony danych osobowych

Czas trwania szkolenia:             6 godzin

Cena szkolenia:                          100 zł (w cenie materiały na szkolenie)

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ROZWIJANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W programie szkolenia

 • Kompetencje zawodowe nauczyciela widziane przez pryzmat współczesnych przemian społecznych i edukacyjnych
 • kompetencje a kwalifikacje – różnice i podobieństwa
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:             6 godzin

Cena szkolenia:                          100 zł (w cenie materiały na szkolenie)

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 „LUBIĘ CHODZIĆ DO SZKOŁY !” – JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM SZKOLNYM U DZIECI?

Program szkolenia:

 • Koncepcje i źródła stresu szkolnego
 • Reakcje uczniów na stres szkolny
 • Metody radzenie sobie dzieci ze stresem szkolnym
 • Propozycja gier i zabaw pomocnych w zwalczaniu stresu
 • Rola nauczyciela – wychowawcy.

Czas trwania szkolenia:             6 godzin

Cena szkolenia:                          100 zł (w cenie materiały na szkolenie)

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W programie szkolenia:

 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Sprawdzenie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Krwotok z nosa
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Oparzenia, odmrożenia, porażenia prądem
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zatrucia
 • Zadławienia
 • Atak padaczki

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w maksymalnie 8 osobowych grupach

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O MIANOWANIE I DYPLOMOWANIE

W programie szkolenia:

 • Najważniejsze przepisy prawa oświatowego
 • Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31.08.2004 r.
 • Mowa ciała – jak zaprezentować się podczas egzaminu
 • Rodzaje dokumentów potwierdzających realizację wymagań awansu zawodowego
 • Zasady pracy komisji egzaminacyjnej
 • Ewaluacja zajęć

Czas trwania szkolenia:                   8 godzin

Cena szkolenia:                               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 RÓŻNE FORMY I PODSTAWY PRAWNE ZATRUDNIANIA I ZWALNIANIA NAUCZYCIELI

CZAS PRACY ORAZ PRAWNA OCHRONA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD NAUCZYCIELA.  

W programie szkolenia:

 • Wyliczenie i praktyczne omówienie dopuszczalnych form zatrudnienia nauczyciela
 • Charakterystyka mianowania na tle innych form zawarcia stosunku pracy
 • Zalety i ograniczenia wynikające z pozostawania nauczyciela
  w stosunku pracy na podstawie poszczególnych form zatrudnienia
 • Omówienie określonych prawem zasad i skutków prawnych zwolnienia nauczyciela.
 • Charakterystyka pojęć “czas pracy”, “wymiar czasu pracy”, “pensum” , “godziny ponadwymiarowe”, “godziny nadliczbowe”
 • Prawna ochrona zawodu nauczyciela.

Czas trwania szkolenia:                   8 godzin

Cena szkolenia:                                120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 DOKUMENTACJA W PRACY NAUCZYCIELA. RAMOWE PLANY NAUCZANIA

A ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOŁY ZA REALIZACJĘ MINIMÓW PROGRAMOWYCH

W programie szkolenia:

 • Charakterystyka pojęcia dokumentacji szkolnej i omówienie sposobów jej tworzenia
 • Omówienie zakresu obowiązków dokumentacyjnych nauczyciela na tle jego zadań zawodowych
 • Znaczenie minimów programowych określonych w ramowym planie nauczania dla określenia wymiaru godzin dydaktycznych oraz realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
 • Podmioty odpowiedzialne za realizację minimów programowych
  w szkole oraz wyznaczony prawem zakres tej odpowiedzialności.

 

Czas trwania szkolenia:       8 godzin

Cena szkolenia:                     120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 NOWY EGZAMIN DLA SZÓSTOKLASISTÓW– 2015 r.

Wiosną 2015 r. sprawdzian szóstoklasisty zdawać będzie pierwszy rocznik uczniów szkół podstawowych, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania – to uczniowie, którzy w tym roku rozpoczęli naukę

w piątej klasie szkoły podstawowej. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia podstawówki, ale minimalny wynik, jaki uczniowie powinni uzyskać, nie jest określony.

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej napiszą sprawdzian szóstoklasisty złożony z dwóch części- część pierwsza, czyli matematyka i język polski, część druga to sprawdzian z wybranego języka nowożytnego. Czego można się spodziewać na sprawdzianie szóstoklasisty 2015?

Czas trwania szkolenia:       4 godziny

Cena szkolenia:                     100 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA JAKO CZŁONKA RADY PEDAGOGICZNEJ.

 RODZICE W SZKOLE – ZOBOWIĄZANI CZY UPRAWNIENI?

W programie szkolenia:

 • Charakterystyka rady pedagogicznej jako jednego z organów szkoły
 • Omówienie cech specyficznych pracy nauczyciela w r. ped.
 • Prezentacja statusu członka rady pedagogicznej w kontekście wszystkich uprawnień i obowiązków nauczyciela w szkole
 • Omówienie zagadnienia obowiązków rodzica wobec szkoły
 • Prezentacja przewidzianych przepisami prawa form udziału rodziców
  w życiu szkoły
 • Uprawnienia rodzica w indywidualnych kontaktach ze szkołą

Czas trwania szkolenia:       8 godzin

Cena szkolenia:                     120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

NONKONFORMISTA, CZY DOBROCZYŃCA GRUPY ?

Wiele projektów, programów, sporów rozwiązuje się w ramach pracy grupowej. Poznanie modelu efektywności pracy grupowej pozwoli nauczycielowi tak organizować pracę w zespołach, aby każdy uczeń indywidualnie włożył możliwie największy i łatwy do oceny wkład pracy , zespół osiągnął maksymalny wynik, a poszczególni uczniowie mogli nabyte umiejętności wykorzystywać w każdej pracy zespołowej.

Program :

 • Poznanie i wyćwiczenie techniki grupy nominalnej
 • Poznanie czynników zmniejszających produktywność grupy- zapobieganie i likwidowanie
 • Obawa przed konfliktem w grupie a myślenie grupowe
 • Zasady komunikowania a innowacyjność grupowa
 • Dążenie do sukcesu w grupie

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:                120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 KOMUNIKACJA A KIEROWANIE GRUPĄ

Większość czasu spędzamy w różnych grupach: zawodowych, towarzyskich, rodzinnych. W każdej z nich realizujemy cele własne i grupy. Gdy kierujemy grupą, potrzebna jest nam umiejętność wywierania wpływu na innych. Osiągamy ją głównie dzięki świadomości własnej kompetencji komunikacyjnej, jak również poziomu tej kompetencji u innych. Nauczyciel nabywając  te umiejętności może nie tylko budować korzystniejsze relacje z uczniami, ale swoim zachowaniem i wiedzą służyć uczniom w lepszym porozumiewaniu interpersonalnym  i wewnątrzgrupowym.

Program:

 • Rozpoznawanie charakteru grup
 • Poznawanie i tworzenie technik obserwacji grup- rozwiązywanie problemów
 • Twórcze i krytyczne myślenie w małych grupach
 • Odbieranie i interpretowanie komunikatów od członków grupy
 • Dopasowanie do nadawcy a przekształcanie jego myślenia
 • Przywództwo w małej grupie

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:                120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Szkolenie dla osób, które chcą być dobrze postrzegane w kontaktach publicznych  oraz skutecznie budować prestiż instytucji: przed kamerą, przed mikrofonem, w bezpośrednim kontakcie z publicznością. Zajęcia składają się z wykładów, warsztatów i ćwiczeń rejestrowanych.

Program :

 • Formy i treści  przekazu  (wystąpienia informacyjne i perswazyjne)
 • Świadomość odbiorcy i umiejętność wywoływania zaangażowania emocjonalnego odbiorcy
 • Znajomość obowiązujących  konwencji zachowań i zasad  savoir-vivre
 • Poprawność i komunikatywność wypowiedzi
 • Kultura języka
 • Artykulacja i technika mówienia
 • Techniczne przygotowanie  do wystąpień publicznych

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:                120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 SPOTKANIE Z KAMERĄ I MIKROFONEM

Nabywanie praktycznych umiejętności  zachowania się przed kamerą , przed mikrofonem, w warunkach bezpośredniego kontaktu z rozmówcą. Ćwiczenia  z formułowania i wygłaszania komunikatów informacyjnych i perswazyjnych wraz z  nabywaniem umiejętności  komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Program:

 • Wypowiedź przed kamerą i  mikrofonem- rejestracja 1.
 • Analiza nagrania 1. Indywidualna ocena.
 • Ekspresja żywej mowy.
 • Sprawność komunikacyjna wypowiedzi.
 • Wypowiedź przed kamerą i mikrofonem – rejestracja 2.
 • Analiza nagrania 2. Indywidualna ocena.

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:                140 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 SKARB NARODOWY – POLSZCZYZNA

Interaktywne warsztaty z kultury i elegancji języka polskiego  z udziałem wybitnych polskich aktorów.

Zdaniem prof. Andrzeja Markowskiego, elegancja językowa to coś więcej niż poprawność gramatyczna i coś więcej niż staranność wypowiedzi. Elegancja językowa to dobry smak językowy – wybór takich sposobów mówienia i pisania, które charakteryzują wypowiadającego się jako człowieka na pewnym poziomie, umiejącego odpowiednio dobierać słowa i konstrukcje zdaniowe, dostosowując je do sytuacji.

Program :

 • pojęcie normy językowej i błędu językowego
 • postawy wobec języka
 • wyrazy modne i  ich nadużywanie
 • słownictwo środowiskowe
 • najczęstsze błędy frazeologiczne i stylistyczne
 • cechy dobrego stylu
 •  komunikatywność wypowiedzi
 •  językowe wykładniki emocji
 • ekspresja żywej mowy

Czas trwania szkolenia:8 godzin

Cena szkolenia:                150 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 JAK ZACHOWAĆ ZIMNĄ KREW I NIE DAĆ SIĘ SPROWOKOWAĆ ?

Uczniowie często prowokują nauczycieli swoim strojem, zachowaniem, odzywkami. Podczas warsztatu nauczyciele dowiedzą się w jaki sposób nie odbierać obraźliwych słów i czynów osobiście, jak nie wejść w konflikt i zachować spokój w kluczowych momentach. Poznają trzy konkretne techniki, które pomogą, aby poziom stresu nie przekroczył optymalnego poziomu.

Czas szkolenia:  4 godziny

Cena szkolenia:  100 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A KREATYWNOŚĆ

Interaktywne warsztaty z inspirującym spojrzeniem na przedsiębiorczość, kształtowanie cech i postaw przedsiębiorczych  oraz na sposób nauczania i wychowania dla przedsiębiorczości.

Program :

 • Przedsiębiorczość cecha wrodzona czy nabyta ?
 • Ocena osobistych predyspozycji do działań przedsiębiorczych
 • Czy przedsiębiorczości można się nauczyć ?
 • Kreatywność i konsekwentne działanie
 • Przedsiębiorczość wobec kryzysu

Czas szkolenia:  8 godzin

Cena szkolenia:  120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 „ZAMIANA MARZEŃ NA RZECZYWISTOŚĆ”

Nie ma takiej bariery, której nie można pokonać i takiego marzenia, którego nie można zrealizować. Interaktywne warsztaty pokazujące możliwości tkwiące w człowieku. Nauczyciel nabywa umiejętność , jak lokować treść we własnej świadomości, a następnie wiarygodnie przekazywać uczniom.

Program :

 • Realistyczne podejście do treści bajek
 • Nieprzypadkowe przypadki
 • Urealnianie rzeczy nierealnych
 • Analiza przypadków własnych i innych osób
 • Określenie osobistego szczęścia i możliwości jego osiągnięcia
 • Zasada jednego dnia

Czas szkolenia:  8 godzin

Cena szkolenia:  120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

„NAUCZYCIEL  ENERGICZNY I ENERGETYCZNY”

Warsztaty  praktycznego i skutecznego dbania o zdrowie.

Program :

 • Jak stymulować odporność organizmu?
 • Jak skutecznie unormować ciało ?
 • Jak utrzymać energię na wysokim poziomie?
 • Jak tanio i efektywnie dbać o zdrowie?

Czas szkolenia:  8 godzin

Cena szkolenia:  120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

  „INSTRUKTOREM TEATRALNYM BYĆ – OD PREMIERY DO PREMIERY ŻYĆ”                                                    

Recepta na teatr dla dzieci i młodzieży w 8 pigułkach. Warsztaty dla instruktorów teatralnych według autorskiego programu Katarzyny Tarkowskiej.

Program :

 • PIGUŁKA 1- Recepta na scenariusz

Przykłady dobrych scenariuszy, tworzenie adaptacji scenicznych gotowych tekstów, przykłady scenariuszy autorskich. Gdzie szukać scenariusza?

 • PIGUŁKA 2  – Recepta na ruch sceniczny

Prawidła ruchu scenicznego, warsztat ekspresji scenicznej.

 • PIGUŁKA 3  – Recepta na mowę sceniczną
  Ćwiczenia z dykcji, głosowe, oddechowe.
 • PIGUŁKA 4 – Recepta na grę aktorską. Podstawy warsztatu aktorskiego, budowanie postaci, dialog, monolog                             
 • PIGUŁKA 5 – Recepta na tremę
  Higiena psychiczna aktora.
 • PIGUŁKA 6 – Recepta na współpracę w zespole teatralnym
  Integracja grupy teatralnej, złote zasady zgranej trupy.
 • PIGUŁKA 7 – Recepta na publiczność
  Jak pozyskać uwagę widza? Jak nawiązać z nim kontakt? Jak się z nim spotkać?
 • PIGUŁKA 8 – Recepta na recenzję
  Jak oceniać i przetrwać bycie ocenianym?

Czas trwania szkolenia :  30 godzin    (zajęcia weekendowe – 3 weekendy)

Cena szkolenia:  400 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualni

 CZY CZŁONKOWIE NASZEJ TRUPY NALEŻĄ DO ZGRANEJ GRUPY?

Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży oraz instruktorów.  Warsztaty teatralne według autorskiego programu Katarzyny Tarkowskiej.

Program:

 • Czy członkowie naszej trupy należą do zgranej grupy?
 • Integracja w grupie teatralnej i złote zasady współdziałania.
 • Co począć ze sobą na scenie? Gdzie stanąć? Dokąd pójść?
  Ruch sceniczny poznać, a potem swoboda i luz.
 • Prawidła ruchu scenicznego.
 • Oddechem gospodarowanie, czyli joga w dziecięcej asanie.
 • Z oddechem jogina, zamienisz się w dżina!
 • Ćwiczenia z dykcji – głosowo – oddechowe.
 • Półsłówka, słówka, słowa. Ach ta mowa i wymowa.
 • Widzu, widzu usłysz mnie! Zrozum, co powiedzieć chcę!
 • Ćwiczenia z dykcji i interpretacyjne.
 • Białe, czarne, śnieg, lód – kontrasty nie wychodzą z mód.
 • Potęga kontrastu w sztuce.
 • Jak nie ulegać zwątpieniu i nie żyć z duszą na ramieniu?
 • Jak zbudować wiarę w siebie i już zawsze żyć jak w niebie.
 • Jak być swym fanem, wielbicielem i najlepszym przyjacielem?
 • Wcale nie jest samolubem, ten kto własnym jest funclubem.
 • Tajemnice gwiazd sceny i ekranu.

Czas trwania szkolenia :  30 godzin    (zajęcia weekendowe – 3 weekendy)

Cena szkolenia:  400 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 TRENING ANTYSTRESOWY

W programie szkolenia:

 • Diagnoza głównych obszarów stresu
 • Nauka ćwiczeń ułatwiających odreagowanie napięcia i stresu
 • Budowanie postawy wolnej od stresu
 • Stres a relacje osobiste i zawodowe
 • Techniki radzenia sobie z lękiem i złością

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 WSPÓŁPRACA Z „TRUDNYMI” RODZICAMI – DIALOG BEZ WALKI

W programie szkolenia:

 • Analiza źródeł trudności komunikacyjnych między nauczycielami
  i rodzicami
 • Jak informować rodziców o sprawach trudnych i niemiłych
  i zachęcać do współpracy
 • Kontakty indywidualne z rodzicami i prowadzenie dialogu z grupą
 • Trudny rodzic – jak go „oswoić”
 • Wychowawca jako mediator w sporach i konfliktach dziecko – rodzic, rodzice – nauczyciele
 • O umiejętnościach liderskich nauczyciela w kontaktach z grupą rodziców – techniki pracy z grupą
 • Interakcja rodzic – nauczyciel w przypadku  „dzieci z problemami”

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 TRUDNY WIEK DOJRZEWANIA – JAK WSPIERAĆ I DOGADYWAĆ SIĘ

W programie szkolenia:

Szkolenie przewidziane dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Specyfika okresu dojrzewania – co jest normą, a co już nie?
 • Obszary trudności w relacjach uczeń – nauczyciel. Co jest trudne dla nauczyciela, co dla ucznia
 • Rozwiązywanie typowych sytuacji trudnych i konfliktowych w okresie dojrzewania – analiza przypadków
 • Czego nie bagatelizować, co powinno niepokoić, co może prowadzić do kryzysów

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 JAK MÓWIĆ, BY NAS SŁUCHALI UCZNIOWIE I RODZICE– O PERSWAZJI, MANIPULACJI I OBRONIE WŁASNYCH GRANIC

W programie szkolenia:

 • Autodiagnoza osobistych preferencji komunikowania się z uczniami
  i rodzicami
 • Komunikowanie się obronne i podtrzymujące
 • Dopasowywanie treści i formy komunikatu do odbiorców
 • Reguły wywieranie wpływu na odbiorców
 • Rozpoznawanie manipulacji i gier psychologicznych prowadzonych przez uczniów i rodziców
 • Sposoby budowania własnej wiarygodności w procesie komunikowania się

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM, CZYLI „JAK OSZLIFOWAĆ DIAMENT”

W programie szkolenia:

 • Rozpoznawanie uzdolnień dziecka
 • Charakterystyka ucznia zdolnego
 • Psychologia talentu
 • Uczniowie zdolni w polskich szkołach
 • Metody pracy z uczniem zdolnym
 • Indywidualne zasady pracy nauczyciela z uczniem
 • Rozszerzenie wiedzy ucznia zdolnego poprzez modyfikowanie treści kształcenia
 • Trudności w pracy z uczniem zdolnym
 • Środowisko rodzinne dzieci wybitnie uzdolnionych

Czas trwania szkolenia:                   8 godzin

Cena szkolenia:                                120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są Indywidualnie

 WYCHOWYWAĆ UCZĄC

Program  – podręcznik dla edukatorów „Wychowywać ucząc”

(E. Maksymowska, Z. Sobolewska, M. Werwicka) powstał w roku 2006.

Szkolenie „Wychowywać ucząc” może być realizowane w całości lub w części (wybrane moduły) zależnie od potrzeb i możliwości czasowych poszczególnych grup nauczycieli.

Każdy z modułów to odrębny temat szkolenia.

Moduł I – Efektywna komunikacja w szkole

Moduł II – Praca z klasą jako grupą

Moduł III – Zaburzone zachowania uczniów

Moduł IV – Konstruowanie sytuacji edukacyjnych o walorach  wychowawczych

Moduł V – Autorytet nauczyciela

Moduł VI – Jak ułatwić nauczanie

Moduł VII – Planowanie indywidualnych zmian w pełnieniu roli nauczyciela

Szkolenie prowadzone jest przez autorki programu

Czas trwania szkolenia:             5-8 godzin (1 Moduł)

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są   indywidualnie

 ZROZUMIEĆ KLASĘ JAKO GRUPĘ I DOGADAĆ SIĘ Z KAŻDYM UCZNIEM

W programie szkolenia:

 • Błędy w procesie komunikowania się jako źródło konfliktów i trudności
  w kontaktach uczeń – nauczyciel. Rola efektywnej komunikacji w procesie nieinwazyjnego wywierania wpływu
 • Co to znaczy mieć dobre relacje z uczniem – bliskość, a umiejętne stawianie granic
 • Diagnozowanie rzeczywistych treści zawartych w różnych komunikatach przekazywanych uczniowi i klasie
 • Procedury i narzędzia poznawania klasy jako grupy. Diagnozowanie procesów grupowych w klasie oraz wykorzystywanie ich do efektywnego nauczania
 • Sytuacje konfliktowe i kryzysy w klasie – sposoby ich rozwiązywania

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualni

 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I SPORÓW Z UCZNIAMI I RODZICAMI

W programie szkolenia:

 • Konflikt w życiu społecznym i w szkole – istota zjawiska, warunki występowania, stereotypowe metody ich rozwiązywania, przyczyny eskalowania
 • Różne rodzaje konfliktów szkolnych – różne rozwiązania. Koło konfliktu
  – analiza sposobów rozwiązywania konfliktów zależnie od ich typów
  i rodzajów
 • Autodiagnoza osobistego stylu rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Negocjacje pozycyjne i problemowe w szkole
 • Procedury mediacyjne
 • Analiza przypadków – sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z indywidualnymi osobami (uczniami, rodzicem) i grupą (klasa, zebranie
  z rodzicami)

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualni

 NIEPRZYJEMNIE WYJĄTKOWI

W programie szkolenia:

Kto to jest w szkole „nieprzyjemnie wyjątkowy”?

 • niegrzeczny
 • z zaburzonymi zachowaniami
 • z ADHD
 • z niską inteligencją emocjonalną
 • manipulant, podejmujący gry interpersonalne

Jak radzić sobie z każdym z osobna nieprzyjemnym wyjątkowo i co robić, gdy w klasie pojawi się ich kilku?

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 WYPALENIE ZAWODOWE – NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK

W programie szkolenia:

 • Co to jest wypalenie zawodowe – teoria, najnowsze badania
 • Źródła wypalenia
 • Przejawy wypalenia
 • Skutki wypalenia: autodiagnoza
 • Jak radzić sobie i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Poczucie sensu, poczucie wpływu, poczucie atrakcyjności – główne czynniki antywypaleniowe
 • Filozofia „Work-Life Balance”
 • Przekonania na temat rzeczywistości, a wypalenie – praca nad zmianą postaw życiowych sprzyjających wypalaniu się w pracy
 • Komunikacja antywypaleniowa i motywująca

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                           120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ASERTYWNY NAUCZYCIEL

W programie szkolenia:

 • Umiejętność określenia własnych granic
 • Zasady obrony swoich praw i umiejętność odmowy
 • Techniki wyrażania uczuć i opinii
 • Przyjmowanie krytyki i pochwały
 • Asertywność w miejscu pracy
 • Jak wyrażać prośby i życzenia
 • Zasady twórczego spożytkowania gniewu
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, własnych emocji, motywacji, empatii i umiejętności społecznych
 • Podstawowe zagadnienia komunikacji interpersonalnej w obszarze asertywności

Czas trwania szkolenia:             8 godzin

Cena szkolenia:                            120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 EMISJA I HIGIENA GŁOSU

W programie warsztatów:

Teoria :

 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i układu oddechowego
 • Zasady higieny pracy pracujących głosem
 • Zaburzenia narządu głosu (m.in. jako efekt nieprawidłowej emisji)
 • Prawne aspekty chorób zawodowych osób pracujących głosem

Praktyka:

 • Zajęcia praktyczne kształcące umiejętności dynamicznego:

– dynamicznego oddychania

– prawidłowej fonacji (praca nad koordynacją oddechowo – fonacyjną, funkcjonowaniem rezonatorów, poprawną artykulacją, zwrócenie uwagi na dykcję)

Czas trwania szkolenia:    8 godzin

Cena szkolenia:                 120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

W programie szkolenia:

 • Pobudzanie płynności i oryginalności myślenia (ćwiczenia)
 • Myślenie analityczne (ćwiczenia)
 • Rozwój kreatywności (techniki i ćwiczenia)

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów a także pogłębią indywidualną i grupową zdolność do generowania pomysłów i rozwiązań. Na szkoleniu uczestnicy poznają kilkanaście praktycznych ćwiczeń, dzięki którym będą mogli poprowadzić taki trening dla swoich uczniów.

Czas trwania szkolenia:  8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:              120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 BUDOWANIE I INTEGRACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO

W programie szkolenia:

 • Kilkanaście gier zespołowych
 • Role pełnione w zespole (Test)
 • Równoważenie zespołu
 • Metody budowania i integrowania zespołu (gry i  ćwiczenia)

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają i nauczą się wykorzystywać w swojej codziennej praktyce podstawowe mechanizmy zachodzące w zespole pracowników, lub w grupie uczniów. Wiedza ta pomoże uczestnikom efektywniej zarządzać potencjałem zespołu, szybciej go rozwijać

a w konsekwencji skuteczniej realizować powierzone zespołowi zadania. Dzięki testowi, jaki zostanie przeprowadzony na szkoleniu dowiedzą się, jaką rolę pełnią w zespole, poznają swoje mocne strony.

Czas trwania szkolenia:  8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:              120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ABC DOBREGO WYCHOWAWCY

W programie szkolenia:

 • Prowadzenie dyskusji w klasie
 • Przykłady gier grupowych
 • Role w zespole
 • Dyskusja i wspólne rozwiązywanie problemów klasowych
 • Budowanie i rola autorytetu wychowawcy
 • Scenariusze lekcji wychowawczych
 • Integracja klasy
 • Trudne rozmowy z rodzicami uczniów

Czas trwania szkolenia:  8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:              120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

OCENIANIE, KTÓRE MOTYWUJE – WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE NA ROLĘ OCENY W SZKOLE

W programie szkolenia

 • Najczęstsze błędy podczas oceniania
 • Prawidłowe etapy oceniania
 • Psychologiczny wymiar oceny
 • Ocenianie jako komunikacja między uczniem, nauczyciele, rodzicem
 • Analiza własnych umiejętności w zakresie oceniania – jak
  z oceną radzą sobie oceniający
 • Poprawa własnego warsztatu pracy

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

PRAWA DZIECKA A PRAWA UCZNIA

W programie szkolenia

 • Prawa dziecka, a prawa człowieka
 • System oświaty i obowiązek szkolny – prawo do nauki
 • Prawa dziecka w sferze ochrony dóbr osobistych i ochrony zdrowia
 • Wybrane prawa ucznia i prawa nauczycieli

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ZJAWISKO PRZEMOCY W SZKOLE – JAK SOBIE RADZIĆ Z AGRESJĄ UCZNIÓW

W programie szkolenia:

 

Ÿ  Poszukiwanie własnych zasobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z agresywną postawą uczniów

 

Ÿ  Poznanie nowych strategii radzenia sobie z gniewem, złością i krytyką ze strony ucznia

 

Ÿ  Poszerzanie umiejętności konstruktywnego wyrażanie krytyki

 

Ÿ  Zjawisko przemocy

 

Ÿ  Przyczyny agresji

 

Ÿ  Praca w klasie. Jak skupić na sobie uwagę w sytuacji zamieszania i hałasu? Jak radzić sobie z trudnymi pytaniami i agresją w trakcie lekcji?

 

Ÿ  Nasze reakcje w sytuacjach stresowych – autodiagnoza

 

Ÿ  Sposoby radzenia sobie z gniewem, złością, krytyką ze strony ucznia

 

Ÿ  Reagowanie na złośliwość

 

Ÿ  Obrona własnego stanowiska w sytuacji stresowej

Czas trwania szkolenia:  8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ROZWIĄZANIA PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. SYTUACJA DZIECKA KRZYWDZONEGO.

W programie szkolenia:

 1. Omówienie podstaw prawnych
 2. Przybliżenie procedury „Niebieskiej karty”
 3. Charakterystyka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 4. Portret dziecka krzywdzonego
 5. Główne zadania szkoły w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci
 6. Inne instytucje wspierające szkołę.

Czas trwania szkolenia:     8 godzin

Cena szkolenia:                 120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ENERGIA CZY ENERGIE – DYSKUSYJNA GRA KOOPERACYJNA „REMIX ENERGETYCZNY” JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGICZNE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

Szkolenie  przygotowuje nauczycieli do zwiększenia wiedzy  i  świadomości uczniów o roli rożnych energii w dzisiejszym świecie i ich wpływie na środowisko, klimat i zdrowie ludzi, z wykorzystaniem darmowej  gry  dyskusyjno
-kooperacyjnej  „Remix energetyczny”,  w wyniku której  uczniowie zaproponują najlepszy ich zdaniem mix energetyczny dla Polski.

Program :

 • Rola energii w dzisiejszym świecie – od filozofii stałego wzrostu gospodarczego do zrównoważonego rozwoju.
 • Energia pierwotna, energia cieplna, energia elektryczna, jej rodzaje
  i wskaźniki.
 • Różne miksy energetyczne w krajach Unii Europejskiej na kilku przykładach , w tym Polski.
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej i traktatowa rola UE
  w kształtowaniu polityki energetycznej krajów członkowskich.
 • „Remix energetyczny” – reguły gry,  jak ją przeprowadzić i wykorzystać jako narzędzie  pedagogiczne.
 • Gramy w „Remix energetyczny” w grupach 8-10 osobowych, oceniamy przydatność i optymalne wykorzystanie narzędzia.

Czas szkolenia :  8 godzin

 Cena szkolenia:  120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 CZY WIEM CO JEM ? ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO – WYZWANIA GLOBALNE A ZDROWIE

Przygotowanie nauczycieli do zwiększenia wiedzy  i  świadomości uczniów
o wyzwaniach związanych z żywnością i rolnictwem we współczesnym świecie, zagrożeń i szans , zasad świadomej konsumpcji

Program:

 • Globalne uwarunkowania i zależności współczesnego rolnictwa światowego.
 • Wyzwania związane z przemysłową produkcją roślinną i zwierzęcą: dla dobrostanu zwierząt, dla środowiska, dla zdrowia konsumentów, dla rolników, niebezpieczeństwa GMO, wymieranie pszczół i owadów zapylających, zanieczyszczenia gleb i wód, strefy beztlenowe
  w morzach, utrata bioróżnorodności, prywatyzacja świata żywego.
 • Rolnictwo ekologiczne: jego rola, polityka europejska i krajowa, rola konsumentów, obywatelskie inicjatywy wspierające jego rozwój.
 • Produkty z etykietą „Sprawiedliwego handlu”: zasady, jakie produkty, czy warto je wspierać?
 • Etykietowanie produktów żywnościowych: przepisy europejskie
  i krajowe, przykłady dobrych praktyk i nadużyć, na co uwrażliwiać konsumentów.

Czas szkolenia :  4 godziny

Cena szkolenia:  100 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

GRA GRUPOWA „GORODKI” (MIASTA)

Proponujemy  naukę  rosyjskiej gry ruchowej  „Gorodki” . Nauka może być prowadzona w języku polskim, rosyjskim, angielskim lub ukraińskim.

„Gorodki” to wybijanka, gra popularna na wschodzie, polegająca na zbijaniu kijem figur ustawianych na okrągłych patykach-klockach. Należy wybić środkowy klocek – tzw. “pieczęć” – bez naruszania pozostałych.

Gra jest doskonałą zabawą  zespołową, która  ćwiczy wytrwałość, koncentrację uwagi, dokładność w działaniu oraz współdziałanie  w grupie.

Czas szkolenia:  4 godziny

Cena szkolenia: 100 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 PEDAGOGIKA ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Pedagogika zabawy (Spielpadagogik) jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych ułatwiających proces uczenia. Jej celem jest między innymi kreowanie sytuacji sprzyjających ujawnianiu pozytywnych uczuć, wspomagających samodzielną aktywność, wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, poprawiających komunikację i rozwijających współpracę
w grupie, a także wywołujących refleksje nad własnymi doświadczeniami
i przeżyciami.

W programie szkolenia:

 • Wykorzystanie metod i reguł pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi.
 • Wybrane propozycje aktywnych i kreatywnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – zajęcia warsztatowe (jesień)
 • Wybrane propozycje aktywnych i kreatywnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – zajęcia warsztatowe (zima)

Czas trwania szkolenia :                   8 godzin

Cena szkolenia :                                      120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 POWERTEX  I STOPNIA

Warsztaty Powertex I stopnia (dla początkujących) – nabywanie umiejętności zastosowania  nowatorskiej techniki Powertex  do  tworzenia przedmiotów dekoracyjnych. Samodzielne wykonanie tradycyjnych ozdób .

Powertex – to niezwykle inspirująca i łatwa do opanowania (choć ma kilka stopni wtajemniczenia) technika tworzenia oryginalnych  prac artystycznych
i przedmiotów użytkowych z  zastosowaniem specjalnego, ekologicznego utwardzacza na bazie wody. Żaden inny produkt nie jest tak uniwersalny   i nie daje tylu możliwości uzyskania tak wielu efektów jak Powertex.  Jest to produkt całkowicie bezpieczny i mogą z nim  pracować  dzieci.  POWERTEX może doskonale inspirować dzieci  i młodzież do twórczej  pracy na miarę ich wyobraźni i talentów.

Czas trwania szkolenia:    4 godziny

Cena szkolenia:   230  zł    (materiały w cenie warsztatów)

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

TECHNIKI PLASTYCZNE W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

W programie szkolenia:

 • Metody stymulujące procesy twórcze dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym
 • Techniki plastyczne do wykorzystania na zajęciach plastycznych:

- akwarela

- masa solna

- monotypia

- frotaż

 • Organizacja miejsca pracy
 • Ocenianie prac   

Czas trwania szkolenia:          7 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 TECHNIKI PLASTYCZNE – PRACE OKOLICZNOŚCIOWE

W programie szkolenia:

 • Metody stymulujące procesy twórcze dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym
 • Techniki plastyczne do wykorzystania na zajęciach plastycznych:

DO WYBORU:

- prace na święta Bożego Narodzenia

- prace jesienne ( z wykorzystaniem liści, kasztanów itp.)

- prace na Wielkanoc

- prace na Dzień Matki, Dzień Babci itp.

 • Organizacja miejsca pracy

Czas trwania szkolenia:          7 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 USPRAWNIANIE MANUALNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Program szkolenia:                                                                         

1. Ćwiczenia usprawniające manualnie:

2. Puzzle jako ćwiczenie usprawniające manualnie oraz pobudzające wyobraźnię.

3. Techniki plastyczne do zastosowania na zajęciach plastycznych z osobami upośledzonymi umysłowo:

 • kolaż
 • monotypia
 • batik
 • malowanie barwnikami naturalnymi
 • wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku.

Czas trwania szkolenia:          8  godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ORAZ WYMAGAJĄCE WCZESNEGO WSPOMAGANIA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

W programie szkolenia:

 • Cele i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnoza
 • Zespół prowadzący zajęcia z dzieckiem i jego zadania
 • Przygotowanie indywidualnego programu edukacyjnego dla dziecka wymagającego indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi

Czas trwania szkolenia:          8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 DECOUPAGE – NAUKA OZDABIANIA PRZEDMIOTÓW (KURS PODSTAWOWY)

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię papierowego wzoru. Przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, albumy, ceramika.

W programie szkolenia

 • Podstawowe materiały i narzędzia wykorzystywane w technice decoupage
 • Decoupage klasyczny na drewnie – wycinanie, przygotowanie podłoża i tła, układanie obrazków,  klejenie, lakierowanie, wykonywanie spękań (crackle) na drewnie – postarzanie
 • Decoupage na szkle, kartonie i ceramice.

Czas trwania szkolenia:          8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         160 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

W cenę szkolenia wliczone zostały materiały, uczestnicy będą mogli zabrać prace przygotowane na szkoleniu.

 QUILLING –TECHNIKA ARTYSTYCZNEGO ZWIJANIA PAPIERU

Quilling (ang. “nawijać na pióro lub rurkę”) technika z rodzaju papieroplastyki, (zwana też papierowym filigranem) służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. Przygotowane elementy naklejane są na zdobioną powierzchnię tak, że pasek papieru jest w stosunku do niej prostopadły. Rzadziej z elementów skleja się samodzielne kompozycje dekoracyjne. Technika wywodzi się prawdopodobnie z jubilerskiej techniki filigranu.

Podczas szkolenia uczestnicy będą przygotowywać dekoracyjną kartkę okolicznościową, opakowanie prezentu, dekorację szkolną. Technika ta może być wykorzystana podczas zajęć plastycznych zarówno z dziećmi w wieku szkolnym jak i przedszkolnym.

Czas trwania szkolenia:          8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         140 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

W cenę szkolenia wliczone zostały materiały, uczestnicy będą mogli zabrać prace przygotowane na szkoleniu.

 TAŃCE INTEGRACYJNE W PRZEDSZKOLU

W programie szkolenia:

 • Taniec powitalny
 • Echo
 • Trojka – taniec rosyjski
 • Poprzez świat-taniec finlandzki
 • Polka dziecięca
 • Promoroaga – taniec rumuński
 • Zemer atik – taniec izraelski
 • Tarantella
 • Zabawa ruchowa „Kulig” do utworu „Sanna”

Czas trwania szkolenia:          8 godzin warsztatów

Cena szkolenia:                         120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 EDUKACJA EUROPEJSKA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

W programie szkolenia:

 • Poznanie zagadnień edukacji europejskiej, polityki oświatowej wspólnoty, instytucji Unii Europejskiej
 • Wypracowanie materiałów, które mogą być wzorcem do realizacji
  w macierzystych placówkach
 • Poznanie materiałów Rady Europy, ćwiczenie umiejętności adaptacji do potrzeb środowiska, tworzenie scenariuszy
 • Poszerzenie wiedzy o zasadach funkcjonowania wychowania przedszkolnego w Unii Europejskiej

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” – EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU

W programie szkolenia:

 • Dziecko w świecie przyrody
 • Przedszkolna wycieczka przyrodnicza
 • Bliżej natury – obserwacja przyrody
 • Dzień ziemi
 • Zmienić świat – zmienić siebie
 • Ochrona przyrody
 • Propozycje zabaw tematycznych

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

TOLERANCJA OD PRZEDSZKOLA

W programie szkolenia:

 • Czym jest tolerancja
 • Kształtowanie postawy tolerancji
 • Edukacja wielokulturowa
 • Zwalczyć stereotypy
 • Mniejszości narodowe
 • Kształtowanie samodzielnego myślenia
 • Propozycje zabaw tematycznych

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE

W programie szkolenia:

 • Podstawy prawne ZFŚS w oświacie
 • Komisje Socjalne w ZFŚS
 • Naliczanie na ZFŚS
 • Najczęstsze błędy popełniane w regulaminie ZFŚS
 • Współpraca i współdziałanie w ZFŚS z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • Zmiany w regulaminach ZFŚS
 • Konstruowanie regulaminu ZFŚS z załącznikami

- preliminarz, tabele świadczeń, progi dochodowe, wzory wniosków

 • Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej
 • Dokumentacja finansowa z ZFŚS

Czas trwania szkolenia:   8 godzin

Cena szkolenia:               120 zł

Cena i czas trwania szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalane są indywidualnie

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą spełniać następujące wymagania formalne:

 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać średnie wykształcenie

Jeśli jesteś w maturalnej klasie, masz już ukończone 18 lat, ale jeszcze nie posiadasz świadectwa maturalnego, organizator może dopuścić Cię do kursu – wtedy zaświadczenie zostanie wydane po zdaniu matury

UWAGA! – osoba podejmująca pracę jako wychowawca kolonijny musi posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 21 styczna 1997 r. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs kończy się egzaminem.

Czas trwania kursu:     36 godzin

Cena kursu:                 150 zł

KURS NA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

W programie kursu:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy w placówce wypoczynku

- podział na grupy

- wybór samorządu

- rada kolonii, obozu

- rozkład dnia

- rada wychowawców

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – obowiązujące przepisy

Czas trwania kursu:    10 godzin

Cena kursu:                 120 zł

Cena kursu dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 KURS NA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

W programie kursu:

 • Przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym

·         Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych

·         Realizacja programu wycieczki

 • Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach
 • Prowadzenie dokumentacji wycieczki

Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba pełnoletnia, która:

 • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • jest instruktorem harcerskim
 • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

Czas trwania kursu:       10 godzin

Cena kursu:                    120 zł

Cena kursu dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP DLA PRACODAWCÓW

(2 dni)

SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP DLA ZAKŁADOWYCH SŁUŻB BHP (2 dni)

W programie szkolenia:        

 • Wybrane zagadnienia prawa pracy i problematyki BHP
 • System nadzoru nad warunkami pracy w RP, nadzór profesjonalny
  i społeczny
 • Ochrona przeciwpożarowa i zasady udzielania
 • Pierwszej pomocy medycznej
 • Choroby zawodowe i wypadki przy pracy
 • Wybrane zagadnienia technicznego
 • Bezpieczeństwa pracy
 • Metodyka pracy służb BHP i SIP

Zakwaterowanie i posiłki:Hotel ZNP „LOGOS”,  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00 379 Warszawa

Czas trwania szkolenia:Szkolenie trwa 2 dni

Cena szkolenia: dla osób korzystających z hotelu: 500 zł. , dla pozostałych:  350 zł

 SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BHP DLA PRACOWNIKÓW

W programie szkolenia

 • Wybrane zagadnienia prawa pracy i problematyki BHP
 • System nadzoru nad warunkami pracy w RP, nadzór profesjonalny
  i społeczny

Czas trwania szkolenia:  1 dzień

Cena szkolenia:                80 zł

Cena szkolenia dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

KURS DLA SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWYCH INSPEKTORÓW PRACY

W programie kursu:       

wybrane zagadnienia prawa pracy i pełna problematyka SIP

Wykładowcy:                 zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy

Czas trwania:                   10 godzin

Koszt szkolenia:              140 zł. 

Cena kursu dla Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie

 

 Wzór karty zgłoszenia

data ………………

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO

na formę doskonalenia zawodowego / kursu / szkolenia organizowaną przez OUPiS ZNP Placówka w Warszawie

 

 

 

Nazwa kursu:……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Termin kursu:……………………………………………………………………………………….. …

 

 

 

I Imię, II imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Miejsce urodzenia wraz z województwem………………………………………………………………………………….

 

 

 

Wykształcenie……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………………….

 

                                               (nazwa i nr szkoły / placówki)

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(dokładny adres)                                                                                                              (telefon szkoły placówki)

 

 

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                      (ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                (kod, miejscowość)                                                             (telefon domowy, komórkowy, e-mail)

 

Za powyższy kurs przekazuję na konto Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP BPH S.A. o/W-wa 57 1240 6247  1111 0000 4979 9350 należności w kwocie……………………………

 

przelew/gotówka ٭

٭Proszę o wystawienie faktury na szkołę/placówkę: NIP …………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla mojego uczestnictwa w kursach organizowanych przez OUPiS ZG Placówka

                                                                                     data i podpis…………………….

 

                                                                                                                             ………………………………………                                                                           ……..………………………

 

    Pieczątka placówki oświatowej                                                                                                     data

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

(grupy pracowniczej)

 

na formę doskonalenia zawodowego organizowaną przez OUPiS ZNP Placówka w Warszawie

Temat szkolenia:  ……………………………………………………………………………………………..

 

Proponowany termin: ………………………….    liczba godzin:  ……………..

Nazwa placówki oświatowej

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko dyrektora lub osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia na terenie placówki……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Kod pocztowy ………………….Miejscowość …………………….Ulica, ……………………………….

 

Nr telefonu, faxu tel……………………………………………NIP  ………………………………………….

 

Liczba uczestników   …………………………………………………………………………………………….

Ogółem za wszystkie osoby zgłoszone na szkolenie, przekazujemy na konto Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP BPH S.A. o/W-wa 57 1240 6247  1111 0000 4979 9350 należności w kwocie: ………………………………………..(słownie……………………………..)

………………………………………………

 

podpis osoby upoważnionej

 KALENDARZ SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

l.p. Data szkolenia Godziny(od – do) Temat        szkolenia Liczba uczestników uwagi
   
   

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2014 r
 • Zimowa przerwa świąteczna – 22 – 31 grudnia 2014 r.
 • Ferie zimowe

 

19 stycznia – 1 lutego 2015 r., województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

 

 • Wiosenna przerwa świąteczna – 2 – 7 kwietnia 2015 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych : 9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.
 • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. 
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie ZNP w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, lub w siedzibie zamawiającego szkolenie.  

  W PRZYPADKU WIĘKSZYCH GRUP SZKOLENIOWYCH WSZYSTKIE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM

   

  UDZIELAMY RABATÓW STAŁYM KLIENTOM!!!

   

   

  •  

 

 

Obsługa ciasteczek w serwisach ZNP