Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG – OUPIS ZNP ZG

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZG – OUPIS ZNP ZG w Warszawie, tel. 22 318 92 39.

Inspektor ochrony danych
informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 25 maja 2018 r. w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, jednostce organizacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD) możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod-oupis@znp.edu.pl
Główne zadania IOD to:

  • informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów, spoczywających na administratorze, podmiotach przetwarzających i pracownikach;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia;
  • przeprowadzanie szkoleń z ochrony danych osobowych w miejscu, gdzie IOD sprawuje swoje funkcje;
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • bycie osobą, z którą kontaktuje się organ nadzorczy.

2. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych.

3. Dlaczego Administrator przetwarza Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane ze względu na cele przetwarzania jakim jest realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy oraz zabezpieczanie się przed roszczeniami związanymi z zawieraniem umów. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku zawarcia umowy w celu jej wykonania lub podejmowania czynności prowadzącej do jej zawarcia.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli w sytuacji, kiedy przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami, czy też w celu przechowywania dowodów księgowych w celu możliwości przedłożenia ich właściwym organom;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli w sytuacji, w której udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, np. w celu otrzymywania od nas informacji handlowych drogą elektroniczną;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, kiedy musimy przetwarzać Państwa dane, aby zrealizować nasz obowiązek prawny.

4. Jakie prawa posiadają Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – mogą Państwo wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
Prawo dostępu do swoich danych osobowych – mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
Prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, można żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
Prawo do przenoszenia danych – mogą od nas Państwo żądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe do innego Administratora;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą od nas Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli sądzą Państwo, że są one nieprawidłowe, przetwarzamy je bez podstawy prawnej, a nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ochrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Państwa dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnione przez Państwa działania;
Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważają Państwo, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa prawa i wolności;

5. Czy muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie  przekazywana jest do nas  przez Państwa zawsze dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, można ją wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
W przypadku przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania.

6. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celem zawierania i wykonywania umów przez Administratora

W celach działalności Administratora przetwarzamy:
imię i nazwisko,
numery NIP,
adresy zamieszkania,
adresy mailowe,
numery telefonu,
pełnioną funkcję;
inne dane umieszczone na pieczątkach i otrzymanych dokumentach.

7. Gdzie mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL.

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja) oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/)

8. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:
podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
podmioty świadczące dla nas usługi IT;
podmioty zapewniające dostęp do programów usprawniających funkcjonowanie Administratora;
podmioty świadczące dla nas usługi księgowości;
podmioty, które zapewniają ochronę budynków.

9. Czy Państwa dane są przekazywane do innego państwa?

Nie, Państwa dane nie są przez nas przekazywane do innego państwa. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaną Państwo o tym poinformowani.

10. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Czas, przez który przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
W celu realizacji umowy, przetwarzamy Państwa dane przez czas jej trwania.
W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres  przedawnienia Państwa roszczeń względem nas a także przez okres czasu, przez który jesteśmy zobowiązani do przechowywania dowodów księgowych, w razie kontroli właściwych organów.
Dane związane z naszymi roszczeniami wobec Państwa jako kontrahenta przetwarzamy przez czas nieokreślony.

11. Czy mogą Państwo liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas można  złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

12. Czy Państwa dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Państwa automatycznie wydawane decyzje?

Nie, nie przetwarzamy Państwa danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone automatycznie wydawanymi wobec Państwa decyzjami.

Obsługa ciasteczek w serwisach ZNP